BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

ThS. Huỳnh Ngọc Hợi

hoihn@cpd.edu.vn
02353.50.20.50

Phó Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thanh Hiếu

hieunt@cpd.edu.vn
0975.441.304

Phó HIệu trưởng

Lê Nhân Việt

lenhanviet@cpd.edu.vn
0905.910.192