Lịch sử phát triển và thành tích nổi bậc

🔰 Tên Trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🔰 Tên Tiếng Anh: PHUONG DONG COLLEGE
🔰 Mã trường: CDD3404
📘 Năm thành lập trường:
🔰  Năm thành lập đầu tiên: Năm 2003 là Trường Trung học tư thục Kinh tế – Kỹ thuật Phương Đông Quảng Nam.
🔰 Năm thành lập trường Cao đẳng: Năm 2007 là Trường Cao đẳng Phương Đông.
🔰 Loại hình trường: Tư thục

Trường Cao đẳng Phương Đông (CĐPĐ) là cơ sở dạy nghề ngoài công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ lao động thương binh và Xã hội, được thành lập trên cở sở nâng cấp Trung học tư thục Kinh tế – Kỹ thuật Phương Đông Quảng Nam; Quyết định số 116/2003/QĐ-UB ngày 10/11/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Năm 2007, trường được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Phương Đông theo Quyết định số 7459/QĐ – BGDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CĐPD được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 58/2017/GCNĐKHĐ-TCGN ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và số 58a/2017/GCN ĐKHĐBS-TCGDN ngày 11 tháng 1 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.

Chức năng, nhiệm vụ được giao là:

– Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo; Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật; Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề; Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp; phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.

– Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề cho giảng viên, giáo viên và cán bộ tham gia giảng dạy; tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

Trường có Cơ sở chính tại vị trí ở Trung tâm thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Trường đã và đang đào tạo 7 nghề hệ Cao đẳng, 11 nghề hệ Trung cấp và ngắn hạn.