Xây dựng cầu đường

Xây dựng cầu đường là một trong những ngành thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Xây dựng cầu đường chiếm một tỉ trọng lớn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Nhiệm vụ của ngành này là tạo ra một mạng lưới giao thông đường bộ thông suốt.

Tên ngành, nghề: Xây dựng cầu đường

Mã ngành, nghề: 5580203

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 18 tháng

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cho học sinh trở thành người lao động có trình độ THCN chuyên ngành xây dựng cầu đường, có khả năng tổ chức, quản lý, thi công một hạng mục công trình hoặc các công trình có quy mô nhỏ, làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan và các tổ chức xã hội.

Đạt yêu cầu về tiêu chuẩn chung quy định cho cán bộ Trung học chuyên nghiệp do bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Sau khi tốt nghiệp có thể thực hiện:

+ Đọc, vẽ đươc các bản vẽ kỹ thuật thông thường

+ Nắm vững quy phạm kỹ thuật, quy trình xây, trát của công trình xây dựng. Trợ lý cho kỹ sư triển khai các nhiệm vụ cụ thể của chuyên môn.

+  Có thể dự toán khối lượng công việc, định mức vật liệu, nhân công trong các công trình xây dựng.

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

1.2.1.  Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

  • Kiến thức

+ Nhằm đào tạo cho học sinh biết được các phương pháp thi công Cầu đường bộ;

+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo các cấu kiện công trình Cầu đường bộ;

+ Biết tổ chức vị trí làm việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đạt năng suất cao.

  • Kỹ năng:

+ Sử dụng được một số dụng cụ và công cụ thi công Cầu đường bộ;

+ Thi công được các loại nền đường, mặt đường;

+ Có khả năng kèm cặp thợ bậc thấp;

+ Có khả năng làm việc độc lập, có khả năng tự học tập, hoặc học lên

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

  • Chính trị, đạo đức:

+ Có nhận thức đúng về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; hiểu biết hiến pháp, pháp luật; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; có sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

–  Thể chất, quốc phòng:

+ Trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết cách áp dụng vào việc tăng cường và bảo vệ sức khỏe;

+ Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN;

+ Trang bị cho người học một số kiến thức kỹ năng quân sự cần thiết làm cơ sở để học sinh thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ Quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc;

+ Thực hiện rèn luyện một số kỹ năng quân sự cần thiết, rèn luyện tác phong, nếp sống tập thể có kỷ luật, góp phần vào thực hiện các mục tiêu đào tạo toàn diện của nhà trường.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Khi tốt nghiệp ra trường là kỹ thuật viên thi công cầu đường ở các doanh nghiệp quốc doanh hoặc các thành phần kinh tế khác; tham gia các đội xây dựng mới hoặc duy tu, bảo dưỡng công trình cầu đường bộ.